top of page
logo d.estate
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšte odredbe

Opštim uslovima poslovanja d.estate 2022, u skiadu sa članam 28. Zakona o posredavanju u prometu i zakupu nepokretnasti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogadavca (fizičkog ili pravnag lica). Zaključenjem Ugovora a posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posredrika u prometu nepokretnosti. Posredovanje se vrši na aosmovu Ugovora o pasredovanju u prometu, odnasno zakupu nepokretnosti,
koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik. Nalogodavac može imati zakijučene Ugovare o pasredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u siučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupoc/zakupoc u svojstvu Nalogodavca je obavezan da pasredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno kaji ga je prvi upoznao sa predmetnom negakretnošću. U stučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik d.estate 2022 istu pokazao, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako se ne bi ponovilo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusabno, a u stučaju da to ne učini, smatraće se da je nepakretnost prvi put razgiedao pasredstvom Pasrednika d.estate 2022. Pradavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obovezan da posredničku naknadu isplati Pasredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa patencijainim kupcem/zakupcem. U stučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem/zakupadavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tome upazna Pasrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nologodaveca i Posrednika i posrednika međusobno, u slučaju da to ne učini, smatraće se do je

Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put daveden u vezu posredstvom d.estate 2022.

Kupac/zokupac u svajstvu Nalogodavca je obavezan da nepasredna pre razgledanja nepokretnosti potpiše pasredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvam Posrednika. U slugčaju da
Kupac/zakupac adbije da potpiše Potvrdu iz prethodnag stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže, U slučaju da je Posrednik pekazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored adbijanja da potpiše Potvrdu o gledanju, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica, zakjuče Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, Činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo Posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima - svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

Opis poslova koje je posrednik duzan da obavi, prava i obaveze posrednika

Obaveze i prava pasrednika:

  • da zakuči Ugovor o posredovanju sa nologodavcem u pisanaj formi ili elektronskom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektranska trgovina;

  • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalagodavcem lice radi zaključenja pravnog pasla;

  • da Nalogsdavcu pruži objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznasu zakupnine nepakretnosti u skiadu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

  • da izvrši uvid u isprave kajima se dokazuje pravo svojine i druga stvarna pravo na nepokretnosti čiji promet/zokup je predmet pasredavanja. Da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registarnepokretnasti: upisana prava odnosno terete na precmetnoj nepokretnosti, pastojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

  • da obavi potrebne radnje u cilju predstavijanja (prezentacije) nepokretnasti no tržištu i obavi sve druge radnje vezane za prezentaciju nepokretnosti za šta ima pravo na naplatu dodatnih troškova ako je tako dogovoreno u Ugovoru o posredovanju, bez obzira da li je pravni posao za koji je posredovao realizovan ili ne.

  • da omogući razgledanje nepokretnosti;

logo d.estate light

Pasrednik ima prava na posredničku naknadu ako bračni, admosno vanbračni drug, patomok, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kajim je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i roditeiji bračnog drugo, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlosništvu (suviasništvu) potencijalnog Kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnasti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovara o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestonka važenja ugovara, Nalogadavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka
važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu pasredničku nagradu u celini, asim ako Ugavorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno. 

 

Ako pod uslovima i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovag posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako

Ugovoram o posredavanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svaje ime, kao ugovorna strana, faključi Ugovar a prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za

Posrednika, odnosno za potpasrednika obovlja paslove pasredovanja.

 

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovernih strana i sl., asim ako Ugovorom o pasredovanju nije drugačije ugavoreno.

Odgovornost za štetu

Posrednik u obovijanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslam koji je predmet posredovanja, mora pastupati sa pažnjom dobrog privrednika. Posrednik odgovara Nologodavcu u skladu sa Zakanom, za štetu kaja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

 

Posrednik ne snosi adgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovaru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (asim u slučoju da mu je prodavac u pisanoj farmi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

Prestanak važenja ugovora o posredovanju

Ugavorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugacije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana. Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi, otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazlažen, može biti dat u svako doba (asim kod ekskluzivnog pasredavanja, kada se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dastavijanja istog drugoj strani.

Saradnja sa drugim posrednicima

 

d.estate 2022 uspostavlja po potrebi saradniu sa drugim posrednicima koji poštuju temelina etička načela (Kojima se iskijučuje iznošenje neistinith podotaka o poslovanju radi pribavijanjo paslova i klijenata, omalovažavanje drugih pasrednika na bilo kof način, radi pribavljanja poslova i klijenata, nerealne procene nekretnina radi pribavljanja posredničkih paslova i iskijučivanja drugih posrednika sa tržišta).

Međusobna soradnja posrednika temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednike u prametu nekretnina i Ugovoru o padposredovanju adnosno zajedničkom posredovanju.

Opšte odredbe

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zokona o posredovonju u prometu i zokupu nepokretnosti, drugi propisi koji regulišu ovu acbast i Zakona a obligacionim adnasima.

 

Ovi Opšti uslovi paslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su navidnom mestu u prastorijama Posrednika i objavjeni na sajtu Posrednika.

Pavla Papa 7, Novi Sad

Broj u Registru posrednika:

1491 

Tel: +381 66 808 33 34

Email: office@destate.rs

© 2023 by d.estate

bottom of page